Tỷ giá tính chéo của VND với một số ngoại tệ từ 20/4/2017 đến 26/4/2017

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế,...

289 0